Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod

Certifikační orgán Systémové certifikace s.r.o. požaduje po žadateli o certifikaci vyplnění formuláře Žádost o cenovou nabídku a jeho odeslání na

e-mail: info@systemovecertifikace.cz

Tento formulář je k dispozici na této stránce a obsahuje dotazy na:Po zaslání vyplněného formuláře Žádost o cenovou nabídku na certifikační orgán Systémové certifikace s.r.o. (dále je CO) provede vedoucí CO přezkoumání žádosti. V případě kladného výsledku je klientovi zaslána cenová nabídka nebo přímo návrh smlouvy o kontrolní činnosti (dle dohody).


V případě, že společnost již byla dříve certifikována a přechází z jiného certifikačního orgánu k CO Systémové certifikace s.r.o. je třeba prověřit u žadatele pověřeným auditorem CO:V případě prvotního certifikačního auditu se výše uvedené informace o převodu neprověřují.


Dalším krokem je uzavření dokumentu Smlouva o kontrolní činnosti. Po vzájemném podpisu smlouvy o kontrolní činnosti vedoucí CO Systémové certifikace s.r.o. jmenuje tým auditorů s ohledem na daný obor činnosti klienta a požadovanou normu/y. V úvahu musí být vzaty i další náležitosti při rozhodování o velikosti a složení týmu auditorů. Na základě těchto kritérií je vystaven záznam Jmenování auditorů, který je zaslán klientovi i jmenovaným auditorům 2 týdny před plánovanou kontrolní činností.


Jmenovaný vedoucí auditor/týmu auditorů si dohodne s klientem termín auditu a oznámí ho na CO Systémové certifikace s.r.o.


Vedoucí auditor/týmu auditorů stanoví a vypracuje Plán auditu. Plán auditu musí být klientovi, jmenovaným auditorům a CO Systémové certifikace s.r.o. zaslán minimálně 1 týden před termínem auditu, jeli to reálné.


Žadatel, kde CO Systémové certifikace s.r.o. bude provádět audit, může vznést k Plánu auditu připomínky (e-mailem, poštou aj) max. 3 dny před auditem, jinak se plán považuje za schválený.
Postup certifikace:


1. Certifikační audit

Auditoři musí provádět posouzení shody u prvotního certifikačního auditu ve dvou stupních: v prvním stupni a ve druhém stupni.


A)  Audit 1. stupně


Veškeré audity I. stupně jsou prováděny vždy v místě klienta tak, aby procesy byly řádně ověřeny. Výjimku pro provedení auditu na dálku může stanovit pouze vedoucí CO ve výjimečných případech, kdy společnost vzhledem ke své činnosti nevykazuje žádné významné aspekty nebo vysokou nebezpečnost.


První stupeň auditu musí být vykonán za účelem:


B)  Audit 2. stupně


Účelem druhého stupně auditu je vyhodnotit uplatňování klientova systému managementu včetně jeho efektivnosti. Druhý stupeň auditu se musí konat na pracovišti/pracovištích klienta a musí zahrnovat přinejmenším následující:2. Dozorový audit ve druhém a třetím roce


Program dozorového auditu obsahuje:


Dozorové audity se provádějí v době platnosti certifikátu. Nejdéle však

první dozorový audit musí být zahájen do jednoho roku od ukončení

prvotního certifikačního auditu.


3. Recertifikace


Recertifikační audit je naplánován a proveden s cílem vyhodnotit trvalé plnění všech požadavků příslušné normy týkající se systému managementu nebo jiného normativního dokumentu. Účelem auditu je potvrdit trvalou shodu a účinnost systému managementu jako celku a jeho trvalou platnost a vhodnost pro daný rozsah certifikace.


Recertifikační audit zahrnuje audit na místě, který se zabývá následujícím:


Recertifikační audit musí být proveden do ukončení platnosti certifikátu.

Jak probíhá certifikace

Z-009 Žádost o certifikaci od 1. 11.2017 nové logo.doc
Z-040 Žádost o cenovou nabídku na certifikaci od 1. 11. 2017 nové logo.doc

Informace

Informace

Jak se přípravit na certifikaci

Jak se připravit na certifikaci

Výsledek certifikace

Výsledek certifikace
Všeobecné obchodní podmínky web.pdf