Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod

Rozhodnutí vedení společnosti získat certifikát


Proč certifikovat?


Certifikovaná společnost:


Hlavním výsledkem je (Hlavními přínosy certifikace jsou):


Rozhodnutí vedení společnosti o typu systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 společně s ISO 3834, ČSN 01 0391, integrovaně) a způsobu zavedení.

Společnost se může rozhodnout, zda bude zavádět všechny tři normy současně či pouze jednu. Zavedení jednotlivých systémů řízení je možno provádět vlastními silami (u menších společností nedoporučujeme) či s využitím poradenské společnosti.


Výběr poradenské společnosti:

Poradenská společnost je vybírána na základě doporučení od již certifikovaných společností, na základě oslovení poradenských společností, osobních vazeb a jednání atd. Poradce musí mít odpovídající vzdělání a také praxi, aby mohl společnost úspěšně připravit na certifikační audit. Doporučuji vždy požadovat po poradci osvědčení o jeho vzdělání a reference.

Délka poradenství se pohybuje dle velikosti společnosti stavu společnosti.


Úvodní analýza stavu:

Při zahájení implementace systému managementu ve společnosti je nejdříve provedena úvodní analýza, při které poradce zjišťuje, jak probíhají jednotlivé činnosti ve společnosti, co je hlavním produktem společnosti atd. Na základě toho poradce ve spolupraci s vedením společnostti stanoví harmonogram prací, při nichž budou popsány procesy, jmenován představitel vedení, bude vyhlášena politika a cíle společnosti, vytvoří se další dokumentace, proběhne školení pracovníků, interní audit, přezkoumání systému managementu a následná certifikace.


Zavádění systému řízení:

V průběhu spolupráce pracovníci společnosti nalézají kladné odpovědi na otázky týkající se požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 společně s ISO 3834, ČSN 01 0391 s využitím managerských zásad i pojmů uvedených v ISO 9001. V rámci implementace získají pracovníci společnosti řadu praktických zkušeností, které velmi dobře využijí nejen při certifikaci, ale zejména pro praktické činnosti při stanovování a vyhodnocování cílů, plánování a řízení procesů, analýze rizik pro preveci, stanovování příčin problémů s jejich následným řešením a ověřením jeho efektivnosti.


Po zavedení je systém provozován po dobu nezbytnou k jeho stabilizaci.


Jak se připravit na certifikaci

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborů

Systémy managementu

ISO9001

Jak probíhá certifikace

Jak probíhá certifikace